7 pintu rezeki menurut islam terbaru

7 Pintu Rezeki dalam Islam: Jalan Menuju Keberkahan

Rezeki merupakan anugerah yang tak ternilai dari Allah SWT. Dalam ajaran Islam, terdapat tujuh pintu rezeki yang dapat dibuka oleh setiap Muslim. Pintu-pintu ini menuntun kita menuju jalan keberkahan dan kesejahteraan, sekaligus menguji keimanan dan mendorong kita untuk berikhtiar.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang 7 pintu rezeki menurut Islam, cara membukanya, hikmah di baliknya, serta pengaruh akhlak dan ibadah terhadap rezeki. Selain itu, kita juga akan membahas ciri-ciri rezeki yang berkah dan tidak berkah, serta pentingnya bersyukur dan bersedekah dalam memperlancar jalan rezeki.

Pengertian Pintu Rezeki dalam Islam

Dalam ajaran Islam, rezeki dimaknai sebagai segala sesuatu yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh manusia, baik materi maupun non-materi. Pintu rezeki merupakan berbagai cara atau jalan yang telah Allah SWT tetapkan untuk memberikan rezeki kepada hamba-Nya.Al-Qur’an dan hadits banyak membahas tentang pintu rezeki.

Dalam surat At-Thalaq ayat 2-3, Allah SWT berfirman, “Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.” Hadits Rasulullah SAW juga menyatakan, “Sesungguhnya Allah memiliki tujuh puluh pintu rezeki yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Dia.”

Jenis-jenis Pintu Rezeki

Dalam ajaran Islam, terdapat tujuh pintu rezeki utama yang dapat diikhtiarkan oleh manusia. Pintu-pintu rezeki ini menjadi jalan bagi manusia untuk memperoleh keberkahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu pintu rezeki yang utama. Melalui kegiatan jual beli, seseorang dapat memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, perdagangan yang halal dan dilakukan dengan jujur sangat dianjurkan.

Pertanian

Pertanian juga merupakan pintu rezeki yang penting. Dengan mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman, seseorang dapat memperoleh hasil panen yang melimpah. Pertanian merupakan salah satu sumber utama bahan pangan bagi masyarakat.

Peternakan

Peternakan adalah pintu rezeki yang dapat memberikan hasil yang menguntungkan. Dengan memelihara hewan ternak, seperti sapi, kambing, atau ayam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan hewan atau produk ternak, seperti susu, daging, atau telur.

Industri

Industri merupakan pintu rezeki yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat. Melalui kegiatan industri, seseorang dapat memperoleh penghasilan dan berkontribusi pada perekonomian.

Jasa

Jasa merupakan pintu rezeki yang dapat diperoleh dengan menawarkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Seseorang yang memiliki kemampuan tertentu, seperti mengajar, menulis, atau desain, dapat memperoleh penghasilan dari jasa yang diberikannya.

Investasi

Investasi merupakan pintu rezeki yang dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Dengan menginvestasikan dana pada aset tertentu, seperti saham, obligasi, atau properti, seseorang dapat memperoleh penghasilan pasif atau keuntungan dari kenaikan nilai aset tersebut.

Warisan

Warisan merupakan pintu rezeki yang dapat diperoleh dari orang tua atau kerabat yang telah meninggal dunia. Warisan dapat berupa harta benda, uang, atau properti yang dapat menjadi sumber penghasilan bagi penerimanya.

Cara Membuka Pintu Rezeki

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuka pintu rezeki. Berikut adalah beberapa langkah dan amalan yang dapat diamalkan:

Taqwa dan Menjalankan Perintah Allah

Taqwa adalah kunci utama dalam membuka pintu rezeki. Dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, seorang muslim akan diberkahi dengan rezeki yang halal dan berkah.

Berusaha dan Bekerja Keras

Bekerja keras dan berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal merupakan salah satu cara membuka pintu rezeki. Jangan pernah menyerah dalam mencari rezeki, meskipun menghadapi kesulitan.

Bersedekah

Bersedekah merupakan amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Dengan bersedekah, seorang muslim akan mendapatkan pahala dan rezeki yang berlimpah.

Membaca Doa

Membaca doa merupakan salah satu cara untuk memohon rezeki kepada Allah SWT. Beberapa doa yang dapat dibaca adalah:

 • “Allahumma inni as-aluka rizqan halalan wasi’an”
 • “Allahumma inni as-aluka rizqan thayyiban wa barakah”

Menjaga Hubungan Baik

Menjaga hubungan baik dengan sesama, termasuk keluarga, teman, dan tetangga, dapat membuka pintu rezeki. Dengan berbuat baik kepada orang lain, seorang muslim akan mendapatkan rezeki yang tak terduga.

4. Hikmah di Balik Pintu Rezeki

7 pintu rezeki menurut islam

Allah menciptakan pintu rezeki yang berbeda-beda untuk menguji keimanan manusia. Dengan dihadapkan pada berbagai jalan untuk memperoleh penghasilan, manusia diuji apakah akan bersyukur dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, atau justru lalai dan bergantung pada nasib.

Cara Menguji Keimanan

Allah ingin melihat bagaimana reaksi manusia ketika dihadapkan pada kemudahan atau kesulitan dalam mencari rezeki. Mereka yang beriman akan bersabar dan terus berikhtiar, sedangkan mereka yang lemah iman akan mudah terjerumus ke dalam kesombongan atau keputusasaan.

Dorongan untuk Berikhtiar

Keberagaman pintu rezeki juga mendorong manusia untuk berikhtiar. Dengan mengetahui bahwa ada banyak cara untuk memperoleh penghasilan, manusia termotivasi untuk mencari alternatif lain ketika satu pintu tertutup. Hal ini mengajarkan pentingnya kerja keras, inovasi, dan adaptasi dalam kehidupan.

Pengaruh Akhlak Terhadap Rezeki

7 pintu rezeki menurut islam terbaru

Dalam ajaran Islam, akhlak yang baik memainkan peran penting dalam membuka pintu rezeki. Akhlak yang terpuji, seperti kejujuran, kerja keras, dan sikap positif, dapat mendatangkan keberkahan dan kemudahan dalam memperoleh rezeki.

Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam. Orang yang jujur dipercaya dan dihormati, sehingga peluang untuk mendapatkan rezeki pun lebih besar. Mereka cenderung dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan.

Kerja Keras

Kerja keras adalah kunci kesuksesan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam memperoleh rezeki. Orang yang bekerja keras dan tekun akan lebih mudah mencapai tujuan keuangannya. Mereka tidak takut menghadapi tantangan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik.

Sikap Positif

Sikap positif juga berpengaruh besar terhadap rezeki. Orang yang memiliki sikap positif cenderung lebih optimis dan percaya diri. Mereka yakin bahwa mereka mampu meraih kesuksesan, sehingga lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencari peluang baru.

Contoh Kisah Nyata

Ada banyak kisah nyata yang menunjukkan bagaimana akhlak yang baik dapat membuka pintu rezeki. Salah satunya adalah kisah seorang pedagang bernama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar dikenal karena kejujuran dan kedermawanannya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang kesusahan.

Abu Bakar pun membantunya tanpa pamrih. Sebagai balasannya, Allah SWT memberikan rezeki yang berlimpah kepada Abu Bakar, hingga ia menjadi salah satu orang terkaya di Madinah.

Doa dan Ibadah untuk Membuka Rezeki

Dalam ajaran Agama, doa dan ibadah memegang perannan penting dalam mendat membawa rezeki. Melakukan doa dan ibadah tertentu diเชื่อ bahawa dapat membantu kelancaran rezeki. Berikut ini adalah doa dan ibadah yang dianjurkan dalam Agama untuk membapelkan rezeki.

Doa-doa Membuka Rezeki

 • Bacaan Ayat SuciMembaca ayat-ayat suci, terutamSura Al-Baqarah, Al-Imran, dan Al-Hashr, dipercaya dapat mendat rezeki.
 • Doa Nabi SulaimSalah doa yang terkenal untuk meminta rezeki adalah doa Nabi Sulaim yang berbunyi: “Robbi athniya min hikmativa ma la y'lamuhu illa anta wa arzuqni min rizqika fa anta rozzaqul-mu’minin” (Tuhan-ku, berilah hamba-Mu hikmah dan pengetahuan yang tidak diketahui kecuali Engkaw dan berilah rezeki kepadaku dari rizki-Mu, sebab Engkaw pemberi rezeki untuk orang-oran mu’min).
 • Doa Minta RezekiDoa meminta rezeki dapat dibaca kapan pun, dengan lafadz: “Allahumma rzuqni rizqon hasan wa sa’an halalan min ghoiri ta’bin wa la tushoh-bi illan bi taqwa minka” (Tuhan-ku, berilah hamba-Mu rezeki yang halal dan cukup, tanpa menyusahk dan jangan malu memberikannya kecuali dengan ketakwaan dari-Mu).

Ibadah untuk Membuka Rezeki

 1. Sholat DhuhaSholat Dhuha yang dikerjakan pada pagi dapat mendat rezeki.
 2. Zikir dan SholawatMengamalk ibadah zikir dan sholawat dapat membantu menenagkan dan mengundang rezeki.
 3. Bersegerah dalam BeribadahBersegerah dalam mengerjakan ibadah, termasuk sholat dan amalan lainnya, dapat membantu dalam kelancaran rezeki.

Perlu diingat, doa dan ibadah tidak semata-mat dapat mendat rezeki. Namun, hal ini dapat membantu dalam kelancaran rezeki dan memberi ketenangan batin. Rezeki yang datang juga seyogianya dimanfaatkan dengan sebaik-b dan diingat sebagai anugerah dari yang Mahakuasa.

Pentingnya Bersyukur dan Bersedekah

Bersyukur dan bersedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Selain sebagai bentuk ibadah, keduanya juga dipercaya dapat membuka dan memperluas pintu rezeki.

Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah dari Allah SWT. Rasa syukur ini membuat kita lebih menghargai dan mensyukuri rezeki yang telah diberikan. Hal ini kemudian memancarkan energi positif yang menarik rezeki yang lebih banyak.

Bersedekah

Bersedekah merupakan salah satu cara untuk berbagi rezeki dengan orang lain yang membutuhkan. Ketika kita bersedekah, kita tidak hanya membantu mereka yang kurang mampu, tetapi juga menanam investasi untuk masa depan kita sendiri. Allah SWT menjanjikan pahala berlipat ganda bagi orang yang bersedekah, termasuk dibukanya pintu rezeki yang lebih luas.

Rezeki yang Berkah

Dalam ajaran Islam, rezeki yang berkah merupakan rezeki yang membawa kebaikan, manfaat, dan keberkahan bagi penerimanya. Ciri-ciri rezeki yang berkah antara lain:

 • Diperoleh dengan cara yang halal dan baik.
 • Mudah diperoleh dan tidak memberatkan.
 • Mencukupi kebutuhan tanpa berlebihan.
 • Membawa ketenangan hati dan kedamaian.
 • Menjadi sarana untuk beribadah dan berbuat kebaikan.

Tips Memperoleh Rezeki yang Berkah

Untuk memperoleh rezeki yang berkah, terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan:

 • Berdoa dan memohon kepada Allah SWT.
 • Bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh.
 • Bersedekah dan membantu sesama.
 • li>Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat.

 • Mensyukuri nikmat yang telah diberikan.

Rezeki yang Tidak Berkah

7 pintu rezeki menurut islam

Dalam ajaran Islam, rezeki tidak selalu identik dengan keberkahan. Ada jenis rezeki yang dianggap tidak berkah karena diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat atau memberikan dampak negatif pada penerimanya.

Ciri-ciri rezeki yang tidak berkah antara lain:

 • Diperoleh dari sumber yang haram, seperti riba, judi, atau korupsi.
 • Menimbulkan kesenjangan sosial yang lebar, di mana sebagian orang menimbun kekayaan sementara yang lain hidup dalam kemiskinan.
 • Digunakan untuk tujuan yang tidak baik, seperti berfoya-foya atau berbuat maksiat.
 • Tidak disyukuri dan tidak dibagikan kepada yang membutuhkan.

Dampak negatif dari menerima atau memiliki rezeki yang tidak berkah antara lain:

 • Menimbulkan masalah kesehatan dan mental, seperti stres, kecemasan, dan penyakit fisik.
 • Merusak hubungan sosial dan keluarga.
 • Menjauhkan diri dari Allah SWT dan agama.
 • Menghambat keberkahan dalam aspek kehidupan lainnya.

Kesimpulan

doa rezeki pintu pembuka dibukakan buka amal ilmu yang luas memanggil minggat pagi rizki

Tujuh pintu rezeki dalam Islam memberikan panduan komprehensif untuk meraih keberkahan dan kemakmuran. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membuka jalan menuju kehidupan yang berlimpah dan berkah.

Mari kita terus berusaha mencari rezeki melalui cara yang halal dan sesuai ajaran Islam. Ingatlah bahwa Allah SWT adalah Pemberi Rezeki yang Maha Pemurah, dan dengan ikhtiar serta tawakal, kita akan senantiasa diberkahi dengan rezeki yang cukup dan berkah.

Ringkasan Penutup

7 pintu rezeki menurut islam terbaru

Menyadari keberadaan 7 pintu rezeki menurut Islam akan membuka cakrawala kita tentang luasnya sumber rezeki yang Allah SWT sediakan. Dengan membuka pintu-pintu ini melalui cara yang halal dan sesuai ajaran Islam, kita tidak hanya akan memperoleh kesejahteraan materi, tetapi juga keberkahan dan ketenangan hati.

Marilah kita terus berusaha membuka pintu-pintu rezeki dengan penuh keikhlasan dan ketaatan, agar hidup kita dipenuhi dengan berkah dan kebahagiaan.

About admin

My name is Rafi, and I started this WEBSITE to keep track of what I want to write and to share my experiences with everyone. By posting it on the blog, I hope it will be valuable to many people.

Check Also

Kisah Keteladanan Nabi Isa Alaihissalam

Kisah Keteladanan Nabi Isa Alaihissalam – Nabi Isa merupakan salah satu dari 5 Nabi Ulul …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *